PRIVACYBELEID VAN HVHW

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HardrijVereniging Den Haag Westland (hierna: “HVHW”) verwerkt van haar leden, trainers, coaches, bestuurders, vrijwilligers en/of andere geïnteresseerden.
HVHW hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HVHW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• Verwerking beperken tot enkel die persoonsgegevens welke minimaal voor een doel nodig zijn;
• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking;
• Passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van persoonsgegevens;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij nodig voor uitvoering van een afgesproken doel;
• Op de hoogte zijn van jou rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je lid wordt van HVHW, deelneemt aan een activiteit die door HVHW wordt georganiseerd, toezegt om als vrijwilligers ingezet te worden bij de activiteiten van de vereniging, of om een andere reden persoonsgegevens aan HVHW verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van HVHW te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De functionaris leden is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 070 – 3873898.

2. Welke gegevens verwerkt HVHW en voor welk doel?
2.1 In het kader van het lidmaatschap en/of activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b. Adresgegevens eventueel postadres
c. Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d. KNSB-relatienummer, wedstrijdlicentienummers
e. Foto- en videoregistraties
f. Sportieve prestaties & schaats-technische gegevens
g. Overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn zoals bv Cookies, sociale media accounts

2.2 HVHW verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. je naam, KNSB-relatienummer adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv abonnementen & certificeringen van derde instanties (in het bijzonder de KNSB), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HVHW;
c. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen; of in voorkomend geval uit naam van HVHW gemaakte kosten op declaratiebasis te vergoeden.
d. Sportieve gegevens met betrekking tot trainingen (o.a. beheersing schaatstechniek, inzet, ambitie, motivatie en aanwezigheid) worden gebruikt om de diverse HVHW-trainingsgroepen in te delen.
e. Sportieve gegevens met betrekking tot trainingen en wedstrijden (o.a. resultaten, (ronde)tijden, tactische en technische prestaties), lichamelijke gesteldheid (gezondheid, blessures) en testen (o.a. hartslagzones, vermogen etc), worden gebruikt om trainingen inhoudelijk te plannen en bij te sturen, en je tijdens wedstrijden te coachen.
f. Publicatie van volledige uitslagen van onder HVHW-auspiciën georganiseerde wedstrijden (o.a. clubkampioenschap) alsmede foto’s van podia en sfeerbeelden.
g. Foto- en videoregistraties van trainingen en wedstrijden ten behoeve van individuele (video)analyse van sporters (opt-in).
h. Sportieve resultaten waaronder Persoonlijke Records op diverse afstanden worden gebruikt om aantrekkelijke activiteiten te organiseren zoals clubkampioenschappen.
i. Aansprekende en bijzondere sportieve prestaties zoals clubrecords en resultaten bij grote wedstrijden (zoals NK, EK, WK, Olympische Spelen) worden op de website van HVHW gepubliceerd en kunnen worden gebruikt voor ledenwerfacties en om HVHW als leukste en snelste Hardrij Vereniging van Zuid-Holland in het algemeen te promoten.
j. Sociale media accounts (zoals whatsapp, facebook, strava) kunnen worden gebruikt om actuele informatie met betrekking tot trainingen, wedstrijden en activiteiten met elkaar te delen (o.a. wel of niet doorgaan van een training bij verwacht slecht weer, afmeldingen, etc), of verslag te doen van een activiteit.
Lidmaatschap van deze sociale mediaplatformen vallen onder je eigen verantwoordelijkheid (opt-in). HVHW gaat er derhalve van uit dat je op de hoogte bent van de specifieke privacy bepalingen van deze media.
k. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren kunnen we op onze website gebruikmaken van bijv. Cookies, je IP-gegevens.
l. Je naam kan gebruikt worden voor de registratie en publicatie op de HVHW-website als erelid en/of lid van verdienste (met jou instemming / opt-in). Dit betreft dan tevens een gratis én doorlopend lidmaatschap.

2.3 Voor de leden van de HVHW-selecties (bijv. topsportgroep, opleidingsgroep) kunnen - in lijn met het HVHW-privacybeleid – aanvullende afspraken noodzakelijk zijn mbt. het verstrekken, monitoren, analyseren, en gebruiken van persoonsgegevens. Deze afspraken zullen zo mogelijk jaarlijks éénmalig bij toetreding tot een selectie worden vastgelegd (opt-in).

2.4 HVHW stelt het op prijs om bijv. in het kader van een verenigingsjubileum in contact te kunnen blijven met haar oud-leden, oud-bestuurders, en voormalige trainers en juryleden. Bij het beëindigen van het lidmaatschap en/of de actieve betrokkenheid bij de vereniging bieden we de mogelijkheid (opt-in) om je naam, actieve periode en evt. contactgegevens te laten registreren in het HVHW Alumni-bestand.

2.5 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met HVHW en je te informeren over de ontwikkelingen van HVHW.

2.6 E-mail berichtgeving (opt-out): HVHW gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging te doen toekomen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

3. Bewaartermijnen
3.1 HVHW verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en daarna nog twee jaar. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens met in achtneming van het onderstaande vernietigd.

3.2 Een registratie als Alumnus geldt minimaal tot en met het eerstvolgende HVHW-jubileum én tenminste 10 jaar. Er kan te allen tijde een verzoek gedaan worden om deze registratie te verwijderen of te verlengen.

3.3 Publicatie van het erelidmaatschap en/of lid van verdiensten op de HVHW-website kan ten alle tijden weer ingetrokken worden via een verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

3.4 Registratie en publicatie van een clubrecord blijft in principe van kracht zolang de vereniging bestaat en zolang dit niet verbeterd wordt, dus ook na beëindiging van je lidmaatschap. Er kan te allen tijde via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een verzoek gedaan worden om de registratie van het record (en daarmee ook de publicatie daarvan) te laten vervallen.

4. Beveiligingsmaatregelen
4.1 HVHW treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat:
a. alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens;
b. de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is;
c. onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
d. wij back-ups maken van persoonsgegevens tbv. herstel bij fysieke of technische incidenten;
e. onze medewerkers geïnformeerd zijn over het belang van bescherming en geheimhouding van persoonsgegevens.

4.2 Zonder jou toestemming verstrekt HVHW je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die HVHW met jou heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

4.3 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

4.4 Indien je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

4.5 De HVHW-website kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van HVHW. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. HVHW raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

5. Inzagerecht, rectificatie, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via de ledenadministratie van HVHW kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HVHW zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. Hieraan zijn dan wel consequenties verbonden zoals bijvoorbeeld uitsluiting van deelname aan bepaalde activiteiten of beëindiging van het lidmaatschap van HVHW.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HVHW je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bestuur.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.